دانلود رمان دفترخاطرات آتش

دانلود رمان عاشقانه دانلود رمان عاشقانه


دانلود رمان دفترخاطرات آتش

خلاصه:
چَشم دوخته بر دفتر خاطرات. اشک در چشمانش حلقه می زند. می
خواند و می خندد و می گرید!
نوشته هایش بوی درد می دهند؛ بوی گس مرگ!
ورق می زند خاطرات تلخ زندگیِ آتش دوست داشتنی اش را
او هنوز در خاطر دارد، تازیانه هایی که بر تن آتشش خورده بود
را. هوای نبودنش سرد است!

۲+ارسال دیدگاه جدید

بت اسپات