دانلود رمان عشق و خیانت با لینک مستقیم

دانلود رمان عاشقانه دانلود رمان عاشقانه


دانلود رمان عشق و خیانت با لینک مستقیم

دانلود رمان عشق و خیانت

دانلود رمان عشق و خیانت نودهشتیا

دانلود رمان عشق و خیانت

نام رمان: عشق و خیانت

نویسنده رمان : فاطمه جویاییان

ژانر : عاشقانه

تعداد صفحات : ۲۴۵

خلاصه رمان:
ازدواج میکنندهمانندهمه ی زوج ها،ولی این ازدواج ،این زندگی فرق دارد،این

عاشقانه هافرق دارد …این زندگی بوی انتقام دارد،انتقام ازیک کینه قدیمی…یک

هووی دوم که بازندگی دونفرانتقام میگیرد…انتقام ازجنس جدایی..

بخشی از رمان:

_خانم نفس احمدی ایاوکیلم شمارابه عقددائم اقای کیانوش اسدی دربیاورم،ایاوکیلم؟
من به این ازدواج راضی نیستم،چرابایدبگم بله؟چرا؟
اشکام یکی پس ازدیگری میچکیدروی گونه هام، میدونستم تمام صورتم بهم ریخته اس ولی
کاریش نمیشدبکنم.
دلم ازهمه گرفته بود،تاحتی ازپدرم که باکتک منوسراین سفره عقدلعنتی اورد وراحت بالای سرم
ایستاده، تامن قفل دهنم بازبشه وبله بگم.
بافشاردست پدرم روی کتفم به خودم اومدم وگیج وسرگردون باالاجبارقفل دهنموبازکردم
بااجازه بزرگترهای این مجلس،بله
یکدفعه صدای کل کشیدن ودست وجیغ بلندشدومن تازه فهمیدم چه کاراشتباهی کردم!

کیانوش دست بردسمت تورم،وازجلوی چشمانم توروازروی صورتم کنارزد،نگاه خندان ومستش
درنگاه گریان وپرازغصه من گره خوردمات فقط نگاهش کردم بدون اینکه حرفی بزنم همچنان
چشمهای هیزودریده اش به من دوخته بود،اصلاهم خجالت نمیکشید.
حلقه مزخرفی ،که تاحتی سلیقه منوهم بابت انتخابش نپرسیده بودن دستم کردحال بهم زن
ترین،زمان زندگی من امروزبود.
ساعت یک نیم شب بودکه باکیانوش داخل ماشین بودیم ومثل همیشه فقط سکوت کرده بودم
وحرفی نمیزدم ،به قصربزرگ اقاکیانوش بالاخره رسیدیم .
درهای باغ باریموتی که دست کیانوش بودبازشد،کیانوش ماشینوبردداخل وجلوی ساختمان
ایستاد..ارسال دیدگاه جدید

بت اسپات